Přidat stránku pod názvem:

Dispozice s uvolněným družstevním bytem – ekonomické aspekty

Varianty nakládání s uvolněným družstevním bytem pořízeným podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby a jejich ekonomické dopady.

Dispozice s uvolněným družstevním bytem – ekonomické aspekty
Varianty nakládání s družstevním bytem pořízeným podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby (státní příspěvek a zvýhodněný úvěr na pořízení bytového domu), který se uvolnil, tj. není v nájmu (např. v důsledku úmrtí nájemce, zrušení nájmu apod.):

1. Prodej bytu – byt je vymezen jako jednotka a takto zapsán v katastru nemovitostí. Byt je převeden kupní smlouvou do vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, která může (ale nemusí) být členem družstva.
Družstvo postupuje podle § 26 odst. 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů (nejedná se o převod osobě, jejíž nájemní vztah k bytu vznikl po splacení členského podílu družstvu). To znamená, že družstvo má povinnost vrátit příspěvky státu poskytnuté na výstavbu bytu, s výjimkou částek poskytnutých na úhradu zvýšených nákladů ztíženého zakládání stavby, na úhradu nákladů spojených s pořízením základního technického vybavení a jiného zařízení vyvolaného obecnou potřebou a na úhradu vícenákladů nezvyšujících standard bydlení, které nebyly vyvolány požadavky družstva. Částka příspěvků, kterou je družstvo povinno vrátit, se snižuje o 1% ročně počínaje rokem kolaudace stavby.
Prodej bytu podléhá dani z převodu nemovitostí. Výnos z prodeje je předmětem daně z příjmů. Daňově uznatelným nákladem je daňová zůstatková cena bytu, která je obvykle rovna ceně pořizovací (u bytu nebyly uplatňovány daňové odpisy).

2. Přidělení bytu do nájmu za regulované nájemné – je-li nájemce členem družstva, uhradí členský podíl (další členský vklad) k bytu, příp. další (dodatečný) členský vklad nebo další majetkovou účast podle stanov. Členský vklad ani další majetková účast nejsou předmětem daně darovací.
Nájemné z bytu je regulováno podle výnosu č. 78/1991 Sb. ve znění vyhlášky č. 85/1997 Sb., a proto družstvu nevzniká povinnost vrátit státní pomoc poskytnutou na výstavbu bytu.
Nájemné je příjmem osvobozeným od daně z příjmů právnických osob.

3. Pronájem bytu za neregulované – smluvní nájemné – družstvo uzavře nájemní smlouvu k bytu.
Nájemné je stanoveno na základě dohody mezi pronajímatelem – družstvem a nájemcem.
Družstvu vznikla povinnost vrátit státní příspěvek poskytnutý na výstavbu bytu a splatit příslušnou část investičního úvěru (viz § 3 odst. 2 vyhl. č. 136/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 1 výnosu č. 78/1991 Sb.).
Nájemné není osvobozeno od daně z příjmů právnických osob.


U všech variant může družstvo přidělení, resp. prodej bytu podmínit odkoupením pohledávek družstva novým nájemcem, resp. vlastníkem bytu, a to nejen pohledávek vztahujících se k tomuto bytu.

Nahoru