Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   7 8 9 10 12 14   Další   

Stavební spoření

Účtování stavebního spoření s překlenovacím úvěrem.

 

Odložená daň + účtování úvěrů

více v příloze...

 

Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek

Stanovisko Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona o daních z příjmů v podmínkách SVJ. Daň z příjmů společenství vlastníků jednotek .

 

Přehled plnění bytového družstva v rámci ekonomické činnosti

a jejich zahrnování do obratu rozhodného pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty.

 

Příloha k účetní závěrce SVJ

V souvislosti s vydáním vyhlášky 504/2002 Sb. mají společenství vlastníků jednotek povinnost sestavovat přílohu k účetní závěrce s novým obsahem. Buď ji mohou sestavit popisným způsobem nebo ve formě tabulek...

 

Zveřejňování účetní závěrky SVJ

Odbor účetnictví MF ČR dopisem č.j. 283/61 905/2003 ve věci zveřejňování účetní závěrky SVJ nám sdělil, že platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku pro SVJ obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku.

 

Stanovisko k ocenění pozemků bezúplatně nabytých bytovými družstvy od státu

Bytová družstva, která bezúplatně nabyla do vlastnictví od státu pozemky tvořící jeden funkční celek s bytovým domem nebo garážemi, které byly podrobněji vymezeny v § 60a zákona č. 229/2001 Sb., zaúčtují tyto pozemky v cenách převzatých z účetnictví příslušných předávajících organizačních složek. Příslušné organizační složky byly povinny zavést pozemky do účetnictví v roce 1991 v cenách podle tehdy platných oceňovacích předpisů.

 

Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, byl s účinností od 1. ledna 2004 novelizován zákonem č. 420/2003 Sb. (viz částka 139 Sbírky zákonů z 12. prosince 2003). Novelou dochází k těmto nejdůležitějším změnám:

 

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek

Vnitřní směrnice byla vytvořena pro bytová družstva, která zpracovávají účetnictví a provádějí správu pro společenství vlastníků jednotek .

 

Stanovení obratu rozhodného pro povinnou registraci k DPH

Podle ustanovení §5 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 30.9.2003, jsou plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) osoby, jejichž obrat, tj. výnosy za zdanitelná plnění za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhne částku 750 000 Kč, a to od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat.

 

Investiční program pro bytová družstva

Na základě smlouvy s ČSOB Asset Management a jednání investičního výboru připravila ČSOB AM novou nabídku na investování volných finančních prostředků bytových družstev . Nabídka je rozšířena o nový otevřený podílový fond určený pro investování v dlouhodobějším horizontu.

 

Ještě ke Sdělení k zákonu o zaměstnanosti

Pokud člen statutárního orgánu, kterému tato funkce již zanikla, žádá o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, musí úřadu práce doložit zánik své funkce.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního orgánu

Odvod pojistného podle zákona č. 589/1992 Sb. a pojistného podle zákona č. 592/1992 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám svým dopisem čj. 2002/24733-32 sdělilo, že částka pojistného, placeného družstvem za člena statutárního orgánu na jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu této funkce, je započitatelným příjmem tohoto člena pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb., v platném znění).

 

Přehled příjmů a odvodů z nich

Přehled je vypracován formou tabulky (obsahuje sloupce právní vztah, zdravotní a sociální pojistné, způsob zdanění).  

 

Vymezení pozemků veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť pro účely osvobození pozemku od daně

Podle §4 odst.1 písm.l) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť.

 
   Dopředu   7 8 9 10 12 14   Další   

Nahoru