Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   8 9 10 11 13    Další   

Upozornění pro bytová družstva

Upozorňujeme ta bytová družstva, která plní svou povinnost zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností odvodem do státního rozpočtu, na sdělení MPSV č. 572/2002, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. pololetí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti (Sb. zákonů, částka 196 z r. 2002).

 

Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zvýšení vyměřovacího základu pro odvod na pojistném. Nařízením vlády č. 327/2002 Sb., ze dne 19. června 2002, se zvyšuje vyměřovací základ pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je po celé rozhodné období plátcem tohoto pojistného stát ( tedy osoby, uvedené v § 7 zákona č. 48/1997 Sb.), na částku 3.458 Kč (§ 3c, odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.).

 

Finanční a materiálové dary poskytnuté na humanitární účely

Jedná se důležité informace v souvislosti s nedávnými povodněmi.

 

Příklady účtování společenství vlastníků jednotek

podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace

 

Příklady účtování bytového družstva a společenství vlastníků jednotek

podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele

 

Vymezení společenství vlastníků jednotek jako poplatníka daně z příjmů právnických osob

Podle stanoviska uvedeného v příloze k dopisu ministra financí Ing. Jiřího Rusnoka ze dne 7. května 2002, č.j. 542/38744/2002, jsou již za zdaňovací období 2001 právnické osoby - společenství vlastníků jednotek podle zákona o daních z příjmů poplatníky, kteří nejsou zřízeni nebo založení za účelem podnikání.

 

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů - odvod daně z příjmu a způsob účtování

Ministerstvo financí nám svým dopisem čj. 154/1   731/2002 ze dne 6. 3. 2002 sdělilo své stanovisko k odvodu daně z příjmu z částek pojistného placeného na pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, které citujeme:

 

Převody pozemků z majetku družstva do vlastnictví nabyvatele (vlastníka) jednotky

Účtování a daňové dopady jednotlivých variant převodů pozemků z majetku bytového družstva do vlastnictví nabyvatele (vlastníka) jednotky.  

 

Stanovisko Ministerstva financí ČR k některým ustanovením Výměru MF č. 01/2002

  Zveřejňujeme odpověď (dopis MF č.j. 162/40168/682/2002 ze dne 24.4.2002) na naše dotazy ve věci výkladu některých ustanovení cenového výměru, kterým se reguluje nájemné v bytech a ceny služeb poskytovaných s užíváním bytů (viz Zpravodaj SČMBD č. 1/2002).

 

Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Ve Sbírce zákonů částce 61 ze 17. dubna 2002 byl zveřejněn zákon č. 148/2002, kterým se změnil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Osvobození státních pozemků od daně z nemovitostí

Státní pozemky , které nejsou zastavěny stavbami (pozemky zastavěné stavbami nejsou v rozsahu půdorysu stavby předmětem daně z pozemků), jsou osvobozeny od daně z pozemků podle §4 odst.1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li splněny podmínky uvedené v §4 odst.3 tohoto zákona, tj. nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.

 

Příklady účtování společenství vlastníků jednotek

Podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace

 

Novela zákona o zaměstnanosti - zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností

Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ( Sbírka zákonů, částka 172/2001).

 
   Dopředu   8 9 10 11 13    Další   

Nahoru