Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   5 6 7 8 10 12 13 14   Další   

Aktuální komentář k fondu ČSOB bytových družstev

 

Zdanění peněžité sankce přijaté bytovým družstvem nebo společenstvím vlastníků jednotek

Přijetí peněžité sankce z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty

 

Novela zákona o dani silniční

Dne 4. 7. 2008 byla v částce 78 Sbírky zákonů zveřejněna významná novelizace zákona o dani silniční.

 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Kdy a v jaké výši musí družstvo nebo SVJ platit pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svého zaměstnance?

 

Uplatňování DPH u výstavby

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách Informaci k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008

 

SVJ - plátce DPH při dodávkách tepla z domovní kotelny

Je výhodné, aby SVJ provozující domovní kotelnu bylo plátcem DPH?

 

Uplatňování DPH při vyúčtování tepla a vody za r. 2007

  Uplatňování DPH při vyúčtování tepla a vody za r. 2007 v bytových družstvech, která jsou plátci DPH (změna snížené sazby DPH)

 

DPH ve společenství vlastníků jednotek

  Vymezení ekonomické činnosti SVJ

 

Informace k uplatňování DPH u bytové výstavby

  Česká daňová správa vydala dne 16. 11. 2007 na webových stránkách Ministerstva financí informaci o uplatňování DPH u stavebních prací na rodinných a bytových domech, kterou zveřejňujeme v plném znění.

 

Cestovní náhrady členům statutárních a jiných orgánů

Daňová uznatelnost cestovních náhrad členům orgánů družstva

 

Funkcionářské odměny

Funkcionářské odměny v roce 2008

 

Umístění zařízení cizí osoby na družstevním domě z hlediska DPH

Pronájem stavby nebo poskytnutí práva využití věci? V praxi je velmi časté, že bytové družstvo – plátce DPH poskytuje cizí osobě část střechy nebo jiné konstrukce svého domu za účelem umístění anténních nosičů, reklamních tabulí nebo jiných zařízení.

 

Zveřejňování účetní závěrky SVJ v digitalizované podobě

Na základě našeho dotazu ke zveřejňování účetní závěrky SVJ v digitalizované podobě se Odbor informatiky a statistiky Ministerstva spravedlnosti ČR dopisem čj. 18/2007 – OIS – SP/127 vyjádřil následně:

 

Úhrada za užívání družstevního bytu po skončení nájemního poměru

Úhrada uživatele bytu po zániku nájmu - právní a ekonomické aspekty Podle § 714 občanského zákoníku (OZ) zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Nejčastěji k tomu dochází vyloučením člena kvůli neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu.

 
   Dopředu   5 6 7 8 10 12 13 14   Další   

Nahoru