Přidat stránku pod názvem:

Zdanění peněžité sankce přijaté bytovým družstvem nebo společenstvím vlastníků jednotek

Přijetí peněžité sankce z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty

V praxi se stále častěji objevují případy, kdy bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) přijala peněžitou sankci od dodavatele stavebních prací za nedodržení smluvních podmínek (např. opožděné dokončení prací). Protože nejde o slevu z ceny, účtuje se sankce do výnosů, které jsou předmětem daně z příjmů. Podle stanoviska Ministerstva financí č.j. 15/33 811/2008-151 ze dne 25.7.2008 není v daném případě možné použít ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (ZDP), tj. daňově uplatnit náklad na opravu společných částí domu, resp. část tohoto nákladu ve výši přijaté sankce, který by jinak byl daňově neuznatelný (náklad na dosažení osvobozeného příjmu v BD, resp. náklad na dosažení příjmu, který není předmětem daně v SVJ). Nelze postupovat ani podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. e), tj. snížit základ daně o výnos z přijaté sankce v situaci, kdy by sankce a oprava nebyly zaúčtovány ve stejném zdaňovacím období (sankce přijata v následujícím roce).  Podle Ministerstva financí totiž nelze přijatou sankci považovat za příjem přímo související s nákladem na opravu. SVJ jako poplatník, který nebyl založen za účelem podnikání, může využít ustanovení § 20 odst. 7 ZDP a při splnění uvedených podmínek o příslušnou částku základ daně z příjmů snížit. Vzhledem k uvedeným daňovým dopadům doporučujeme, aby si BD a SVJ sjednávala s dodavateli stavebních prací (příp. jinými obchodními partnery) namísto peněžitých sankcí za nedodržení smluvních podmínek slevu z ceny dodávky. Tu budou v souladu s účetními předpisy účtovat jako snížení nákladů na opravy, resp. snížení výdajů na technické zhodnocení domu, bez vlivu na základ daně z příjmů právnických osob. Na závěr upozorňujeme plátce DPH, že přijatá sankce není předmětem  této daně (nejedná se o poskytnutí zboží či služby, ale finanční plnění).

Nahoru