Přidat stránku pod názvem:

Úřad rady pro jihomoravskou oblast

Adresa: Bašty 413/2
602 00, Brno
Tel.: 542 214 136
E-mail : ur.jiznimorava@scmbd_cz

Ředitelka (právník):     

Mgr. Sedláčková Jiřina: 542 214 127
   
Sekretariát: Burešová Romana, tel.: 542 214 136


Úřední hodiny:

na základě tel. dohody v době

středa 8.00 – 12.00   13.30 - 16.00 hod.

 

Přehled činnosti úřadu rady:

 • zajišťování poradenské činnosti pro funkcionáře a pracovníky členských družstev a SV při aplikaci práva
 • poskytování metodiky v otázkách volby a fungování orgánů BD a SV, členských a nájemních vztazích a dispozic s byty
 • pomoc členským družstvům při zpracování jejich vnitřních organizačních norem, jednacích řádů a stanov
 • organizování výměny zkušeností a spolupráce mezi družstvy; za tím účelem svolávání porad předsedů, ředitelů BD a funkcionářů SV  
 • plánování a organizování školení, seminářů a porad pro členské organizace
 • zprostředkovává informace v otázkách pojištění
 • plnění metodických pokynů ředitelů příslušných odborů svazu
 • informování družstev o úkolech, usneseních a opatřeních orgánů svazu
 • vyřizování podnětů BD v souladu se stanovami SČMBD
 • zajišťování včasného zpracování zpráv a návrhů pro schůze výboru rady a konference rady
 • předkládání návrhů na přijetí družstev za členy svazu a návrhů na zánik členství
 • vede evidenci členských družstev v příslušném území
 • zpracovává návrh rozpočtu ÚR podle zásad stanovených valnou hromadou a odborem vnitřní ekonomiky a správy majetku
 • obstarává vnitřní a hospodářskou správu
 • zabezpečuje dodržování předpisů na úseku BOZ a PO
 • zpracovává statistiku údajů o družstvech ve smyslu stanov a usnesení valné hromady
 • pomáhá členským organizacím při závažných jednáních s orgány státní správy v regionu
 • organizuje a zajišťuje kontakty s vyššími územně správními celky, koordinuje jednání s jejich představiteli a jedná o zajištění úkolů v regionu

 

Nabídka členství ve Sdružení malých bytových družstev
a společenství vlastníků Moravy a Slezska, z.s.

Sdružení malých bytových družstev a společenství vlastníků Moravy a Slezska, z.s., dále jen „spolek“, je spolkem fyzických a právnických osob. Spolek sdružuje malá bytová družstva, společenství vlastníků a další organizace s obdobnou činností.

Za malá bytová družstva se považují zpravidla družstva, která vlastní, respektive spravují, méně než 300 bytových jednotek a nebytových prostor.

Sídlem sdružení je Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00.

Předmět činnosti:
Spolek projednává společné záležitosti svých členů, chrání a prosazuje jejich zájmy.
Spolek v rámci své činnosti plní zejména tyto základní funkce:

 • sdružovací, jejímž účelem je spojovat subjekty stejného zaměření a zájmů,
 • metodickou, vzdělávací a informační v oblasti právní, ekonomické, technické a pojištění,
 • organizační, kterou zabezpečuje fungování orgánů spolku,
 • vnitřní ekonomiky.

Spolek je členskou organizací Svazu českých a moravských bytových družstev.

 

Služby (v obecné rovině) poskytované zdarma:

 • základní právní ekonomické a technické poradenství vztahující se k předmětu činnosti členů a vyplývající z obecně platných zákonů a předpisů – objednávka telefonicky
  na č. 542 214 136 nebo 542 214 209,
 • vydávání informačního bulletinu s aktuálními informacemi v právní, ekonomické a technické oblasti dotýkající se činnosti členů spolku,
 • poskytování vzorů smluv pro potřebu činnosti družstev a společenství vlastníků týkající se správy majetku,
 • zajištění pojištění majetku družstva nebo společenství vlastníků za výhodných podmínek (při pojištění majetku družstva /SV/ pod rámcovou smlouvou uzavřenou mezi Svazem českých a moravských bytových družstev a pojišťovnou Kooperativa a.s. dosáhne družstvo úsporu nákladů, které by muselo uhradit jiné pojišťovně; běžná cena činí až 50,-- Kč/byt/měsíc, pro členy spolku je cena 20,-- Kč/byt/měsíc),
 • poskytování vzorových stanov družstva a společenství vlastníků,
 • doporučování ověřených a vyzkoušených služeb v rámci Svazu českých a moravských bytových družstev v oblasti softwaru, dodavatelů oprav a údržby apod.

Valná hromada spolku mimo jiné schválila:

 1. Členský příspěvek pro právnickou osobu ve výši 10,-- Kč měsíčně za každý byt a nebytový prostor ve vlastnictví nebo ve správě družstva, respektive společenství vlastníků, minimálně 50,-- Kč měsíčně.
 2. Členský příspěvek se vypočte za celý rok na stav bytů a nebytových prostor k 1. 1. příslušného roku a musí být uhrazen jednorázově nejpozději do 15. 3. příslušného roku (v případě přijímání nového člena v průběhu roku, činí příspěvek poměrnou část podle článku 5 odstavce 4 stanov spolku).

 

Dokumenty SMBDaSVJMK

 

Nahoru