Přidat stránku pod názvem:

Novela zákona o dani silniční

Dne 4. 7. 2008 byla v částce 78 Sbírky zákonů zveřejněna významná novelizace zákona o dani silniční.

Zákon č. 246/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, je účinný ode dne vyhlášení. Novelizované znění se poprvé použije pro zdaňovací období roku 2009 s výjimkou ustanovení § 6 odst. 6 a 7, která se použijí už pro zdaňovací období roku 2008 (viz přechodná ustanovení zákona).

Novela přinesla tyto nejdůležitější změny: 

§ 2 odst. 1 – Předmět daně

Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny (dosud s hmotností alespoň 12 tun) určená k přepravě nákladů a registrovaná v ČR.

 § 6 odst. 6 a 7 – Snížení sazby daně

Dosavadní ustanovení o snížení sazby daně u vozidel splňujících emisní limity se ruší. Nově se poskytuje možnost snížení sazby daně v závislosti na době, která uplynula od data první registrace vozidla: snížení sazby daně o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 měsíců. Nárok na snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí po 108 kalendářních měsících.  

§ 6 odst. 8 – Zvýšení sazby daně

Sazba daně se zvyšuje o 25 % u vozidel registrovaných poprvé v ČR nebo v zahraničí do 31. 12. 1989.

Nahoru