Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické


   Dopředu   5 6 7 8 10    Další   

Stav projednání dotačních titulů zaměřených na opravy panelových objektů

Slučitelnost a neslučitelnost podpor se společným trhem EU, vazba na podpory typu "de minimis"

 

Záznam z pracovního jednání u ministra pro místní rozvoj ing. Jiřího Paroubka

Dne 21. 3. 2005 ministr pro místní rozvoj ing. Jiří Paroubek přijal předsedu SČMBD ing. Víta Vaníčka a výkonného ředitele ing. Miloše Hejdu. Na pracovním setkání projednali návrh zákona o podpoře družstevní bytové výstavby, notifikaci programu PANEL, návrh zákona o vlastnictví bytů a přípravu tiskové konference o deregulaci nájemného.

 

Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2005

Na konci února 2005 bylo ministrem pro místní rozvoj Ing. Jiřím Paroubkem podepsáno znění podmínek „Programu poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby pro rok 2005“, tedy tzv. havarijní program Ve srovnání s předchozími lety bylo vyhlášení tohoto programu s ohledem na povinnost projednat obsah programu a výši podpor v Evropské komisi v Bruselu opožděno o cca. tři měsíce.

 

Vyhláška č. 425/2004 Sb.

Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

 

Výtahy - nová publikace

Publikaci Výtahy - Oprava a obnova výtahů v bytových domech , která byla vydána ve spolupráci SČMBD a Nakladatelství ŠEL, můžete získat již od začátku měsíce května 2004.

 

PROGRAM PANEL - novelizace NV č. 299/2001 Sb.

Ve Sbírce zákonů - částce 52, která byla rozeslána dne 7. 4. 2004, bylo zveřejněno nařízení vlády č. 152/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb. , o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.

 

Seznam energetických auditorů

Seznam energetických auditorů podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, platný k 27.8.2002.

 

Výklad postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V souvislosti s rozsáhlými záplavami na území ČR a v návaznosti na vyhlášení stavu nouze v některých oblastech našeho státu vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Výklad postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele.

 

Požární ochrana a bezpečnost

Požární ochrana a bezpečný provoz bytového domovního fondu - technická příručka

 

TEPLO - VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

TEPLO - VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA, jejich regulace, měření a rozúčtování v bytových objektech - nová technická příručka vydaná v červnu 2002

 

Registr osob postižených povodněmi

Podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a podle nařízení vlády č. 399 z 21.8.2002, kterým se provádí zákon č.12/2002 Sb., jsou krajské úřady povinny do 7 dnů od ukončení stavu nouze zpracovat registr osob postižených povodněmi.

 

Nové právní předpisy v energetice - doplnění

Po projednání s Ústředním inspektorátem Státní energetické inspekce upřesňujeme:

 

Nové právní předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií vydalo Ministerstvo průmyslu ČR a Vláda ČR následující právní předpisy

 

Nové právní předpisy k zákonu č.458/2000 Sb., energetický zákon

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo novou vyhlášku.

 

Doporučná technická literatura k programu oprav bytových domů postavených panelovou technologií

Po prvním souboru odborných publikací připravených v rámci řešení státních úkolů podpory výzkumu a vývoje „Programu regenerace panelových domů“, který byl vydán v roce 2000, připravilo MPO ČR ve spolupráci s ČKAIT další tři tituly.

 
   Dopředu   5 6 7 8 10    Další   

Nahoru