Přidat stránku pod názvem:

Provozování společných televizních antén a kabelových rozvodů

V souvislosti s novelou zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, která vyšla pod č. 81/2005 Sb., vypracoval SČMBD na základě jednání s RRTV, ČTÚ a MK stanovisko problematice provozování společných televizních antén a televizních kabelových rozvodů.

Upozorňujeme na novelu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, která vyšla pod č. 81/2005 Sb., a nabyla účinnosti dne 23. února 2005.

Novela doplnila § 22 o odst. 3, který stanovuje, že umožnění příjmu současného, úplného a nezměněného rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže budovy, popřípadě komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, pomocí společných domovních antén se za užití díla nepovažuje za podmínky, že je umožněn příjem pouze zemského a nezakódovaného vysílání a společný příjem není obchodně využíván.

Toto ustanovení ukončuje dlouhodobé diskuse a spory o tom, zda provozovatelé STA, tedy i družstva jsou povinna platit poplatky za provozování STA. Do zákona se tak vrací výjimka, kterou obsahovalo i předchozí znění autorského zákona, tedy že za provozování klasických společných antén není možné vybírat autorskou odměnu.

Zároveň svaz požádal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad a Ministerstvo kultury z důvodu komplexnějšího posouzení celé problematiky o stanovisko k požadavkům zak. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon o vysílání“) a zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích (dále jen „zákon o telekomunikacích“).

Z předmětného stanoviska uvádíme:
Společná Televizní Anténa (STA) – převážně se jedná o anténu pro větší počet uživatelů. Signál se rozvádí z hlavní domovní stanice a v některých případech i pomocí linkových podružných zesilovačů,

Televizní Kabelový Rozvod (TKR) – jedná se o ucelený televizní rozvod, kterým lze bez problémů distribuovat všechny druhy televizního, satelitního, rozhlasového a televizního analogového i digitálního příjmu,

Převzaté vysílání (§ 2 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání) se rozumí:
příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů a družic či jiných technických prostředků; za nezměněné šíření se považuje i šíření české verze televizního programu prvotně vysílaného v cizím jazyce.

Za převzaté vysílání se dle § 2 odst. 3 zákona o vysílání nepovažuje současné, úplné a nezměněné šíření přejímaných rozhlasových a televizních programů určených pro veřejnost prostřednictvím kabelu, do něhož je zapojeno nejvýše 100 účastníků s přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti; tento počet může být překročen, jestliže účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci, a jestliže tento společný příjem není obchodně využíván,

Provozovatelem převzatého vysílání (§ 2 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání) je:
právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě programů převzatého vysílání a která tyto programy šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit (dále jen "provozovatel převzatého vysílání") na základě oprávnění k provozování převzatého vysílání (dále jen "registrace") podle tohoto zákona,

Registrace převzatého vysílání (§ 26 zákona o vysílání):
Registrace provozovatele převzatého vysílání v kabelovém systému nebo prostřednictvím družic opravňuje provozovatele k provozování převzatého vysílání prostřednictvím kabelového systému nebo prostřednictvím družice,

Kabelovým systémem ( § 2 odst. 1 písm. s) zákona o vysílání) je:
soubor telekomunikačních zařízení, jejichž prostřednictvím provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání šíří programy předplatitelům za sjednanou cenu; kabelový systém zahrnuje televizní kabelové rozvody, mikrovlnné systémy šíření programů prostřednictvím vysílačů či jiných technických prostředků,

Jsou bytová družstva provozovateli převzatého vysílání?
Podle ustanovení § 91 odst. 6 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích , je vlastník domu, bytu nebo nebytových prostor povinen umožnit uživatelům domu, bytu, atd. příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality.

Splnění této povinnosti, jsou-li šířeny programy provozovatelů ze zákona (zpravidla prostřednictvím systémů STA), nezakládá pro vlastníka objektu zajišťujícího šíření (příjem) těchto programů povinnost registrace ve vztahu k zákonu o vysílání.

V případě, že kromě programů provozovatelů ze zákona jsou také šířeny programy zemských a nezakódovaných celoplošných či regionálních komerčních televizí, již je sice rozhodováno o skladbě programů, ale registrace dle zákona o vysílání není požadována.

Pokud však bude rozvod STA napojen na příjem satelitních programů, lze tuto skutečnost již hodnotit jako rozhodování o skladbě programů (tj. jaké konkrétní programy z široké nabídky dostupných satelitních programů budou šířeny) dle § 2 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání. V tomto případě bude záležet na vyhodnocení situace dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o vysílání, neboť dle definice § 2 odst. 1, písm. s) uvedeného zákona je možné kabelovým systémem též rozumět i systémy STA (vazba na generální licenci ČTÚ GL-24/T/2000).

Řízení o registraci převzatého vysílání podle § 26 zákona o vysílání, však upravuje pouze registrace provozovatelů převzatého vysílání v kabelovém systému nebo prostřednictvím družice. V případě, že by bytové družstvo splňovalo pojmové znaky provozování převzatého vysílání, ale zajišťovalo by jedině příjem programů šířených prostřednictvím vysílačů pozemní cestou, nepodléhalo by zákonné registrační povinnosti.

Při posouzení kriteria dle § 2 odst. 3 zákona o vysílání (zda se jedná či nejedná o převzaté vysílání) platí, že v případě propojení dvou či více rozvodů STA se za překročení pozemní komunikace považuje „převěs“i „podkročení“ dané komunikace. Vzhledem k tomu, že v zákoně o vysílání není speciálně vyloučena konkrétní kategorie pozemní komunikace (dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích), jsou za komunikaci ve smyslu tohoto zákona považovány komunikace všech tříd, včetně místních komunikací IV. třídy a účelových komunikací. Za „komunikaci“ je tedy nutno považovat stejně jako komunikace pro motorová vozidla i komunikace pro pěší. V konkrétních situacích je rozhodující podmínkou, zda byla či nebyla daná komunikace řádně zkolaudována.

Spadá-li vlastník objektu do kategorie provozovatele převzatého vysílání, je povinen podrobit se registraci ve smyslu § 26 zákona o vysílání. Podání přihlášky k registraci převzatého vysílání v kabelovém systému podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 50.000,- Kč, podání žádosti o změny skutečností uvedených v přihlášce k registraci podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 10.000,- Kč s tím, že v rámci jedné žádosti může být zahrnuto více zpoplatňovaných změn. V rámci jedné registrace může mít jeden subjekt (provozovatel převzatého vysílání v kabelových systémech) zaregistrován územní rozsah kabelových systémů v neomezeném počtu v různých lokalitách, tzn., že bytovému družstvu stačí pouze jedna registrace pro celou oblast jeho působení.

Sankce za nesplnění požadavků registrace může být udělena dle § 60 odst. 5 zákona o vysílání až do výše 10.000.000,- Kč.

Působení v režimu generální licence GL – 24/T/2000
Dne 6. 10. 2000 byla podle § 46 zákona o telekomunikacích vydána s účinností od 23. 10. generální licence č. GL-24/T/2000 ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení (dříve televizních kabelových rozvodů). V bodě 8. písm. a) této licence je stanoveno, že provozovatelé TKR, které byly zřízeny a provozovány podle právních předpisů platných před účinností zákona o telekomunikacích, jsou povinni se do jednoho roku od účinnosti zákona přihlásit k registraci u Českého telekomunikačního úřadu. Neučiní-li tak v tomto termínu, jejich oprávnění k provozování telekomunikační činnosti zanikne. Tento termín uplynul ke dni 30. 6. 2001.
Generální licence v bodě 3. stanoví, že povinnost písemně se přihlásit k registraci u ČTÚ, se nevztahuje na zřizování a provozování společných televizních antén. V případě, že nejsou splněna kriteria § 2 odst. 3 zákona o vysílání, tj. jedná se o kabelový systém s více než 100 účastníky s přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti s tím, že účastníci společného příjmu nejsou umístěni v jedné budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících,přenos signálu je veden tak, že překračuje pozemní komunikaci a tento společný příjem je obchodně využíván, pak se jedná o provozování převzatého vysílání v takovém kabelovém systému a je tedy nutná registrace dle § 26 zákona o vysílání.

Provozovatelé TKR, kteří doposud nesplnili povinnost přihlášení se u ČTÚ, by tak měli neprodleně učinit. Přihláška dle GL – 24/T/2000 není v současné době zpoplatněna. V současné době se však připravuje novelizace příslušných předpisů (zákon o správních poplatcích), která v řádu měsíců toto přihlášení zpoplatní.

V přiložených souborech naleznete výše uvedené stanovisko, znění GL - 24/T/2000 a formuláře přihlášek k registraci provozovatele převzatého vysílání dle § 26 zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání a k registraci u ČTÚ dle GL - 24/T/2000.

Připojené soubory
Generalni licence GL-24/T/2000 ( generalni-licence-cGL-24T2000_1114445924.pdf 77.92 KB )
formát .pdf
Přihláška k registraci dle GL-24/T/2000 ( priloha-c1-generalni-licence-cGL-24T2000_1114445945.pdf 70.77 KB )
formát .pdf
Přihláška k registraci dle § 26 zákona o vysílání ( tkr_reg_prv.doc 38.00 KB )
formát .doc
Stanovisko SČMBD k provozování STA a TKR ( STANOVISKO k provozování STA a TKR.doc 49.50 KB )
formát .doc

 

Nahoru