Přidat stránku pod názvem:

Oddělení ekonomické


   Dopředu   6 7 8 9 11 13 14   Další   

Příklad stanovení daně z příjmů SVJ

Příklad stanovení daně z příjmů SVJ včetně vyplnění daňového přiznání

 

Účtování programu Panel a stavebního spoření

Příklady účtování v bytovém družstvu - program Panel a stavební spoření

 

Daňové odpisy technického zhodnocení nehmotného majetku

Postup stanovení daňových odpisů software po provedení jeho technického zhodnocení na konkrétních příkladech.

 

Uplatňování zákona č. 107/2006 Sb. v družstevních bytech postavených podle předpisů o finanční, úvěr

Stanovisko ministerstva financí k rozporu mezi zákonem č. 107/2006 Sb. a vyhláškou č. 85/1997 Sb. Již dříve jsme upozornili na rozpor mezi zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a vyhláškou č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů:

 

Účtování stavebního spoření

Příklady účtování úvěru ze stavebního spoření: dotace k úroku z úvěru pro BD, stavební spoření nájemců bytů s vinkulací ve prospěch BD, stavební spoření členů SVJ s vinkulací ve prospěch SVJ, program "Panel".

 

Novela zákona o správě daní a poplatků

Nová úprava penále a úroku z prodlení v zákoně o správě daní a poplatků. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 230/2006 Sb. (o státní statistické službě). Upozorňujeme zejména na novou úpravu penále a úroku z prodlení, která nabude účinnosti 1.1. 2007.

 

Rozdělení nákladů na opravy mezi spoluvlastníky domu a nájemce družstevních bytů

Příklady rozdělení nákladů na opravu domu mezi družstvo a ostatní vlastníky bytů a mezi nájemce družstevních bytů pořízených podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby.

 

Odměna člena orgánu společenství vlastníků jednotek

Odměna osoby, která zastupuje v orgánu SVJ (nebo jiné právnické osoby) družstvo, je příjmem této fyzické osoby, nikoliv příjmem družstva.

 

Deregulace nájemného z bytu a změna občanského zákoníku

Dnem 31. března 2006 nabyl účinnosti zákon č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zák. č.40/1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

GARANTOVANÁ INVESTICE DO ČESKÝCH AKCIÍ

Na základě smlouvy o spolupráci s Volksbank nabízíme jako alternativu k fondu ČSOB bytových družstev pro zhodnocování volných finančních prostředků na delší období garantovaný strukturovaný produkt Volksbank PX Garant.

 

Zaúčtování oceňovacího rozdílu z prodaných cenných papírů

Příklad pro účetní uzávěrku) Na Vaše častá přání zveřejňujeme modelový případ účtování nákupu cenných papírů bytovým družstvem. V našem případě zakoupilo hypotetické bytové družstvo 1.4.2004 celkem 35 432 kusů realizovatelných cenných papírů. Dne 28.12.2005 prodalo 1605 kusů...

 

Stavební spoření s překlenovacím úvěrem a úvěrem na technické zhodnocení s dotací

Ve Zpravodaji SČMBD č. 6/2005 na str. 9 byl publikován příklad účtování stavebního spoření s překlenovacím úvěrem. Příklad je doplněn o účtování dotace k úrokům od ČMZRB. Úroková sazba činí 4 %. Od ČMZRB byla poskytnuta dotace k úroku ve výši 4 % bodů. Časové rozlišení výše dotace k úroku je nutno provádět ke konci každého roku ( nikoliv za určité období viz operace 20 – 23).

 

Dispozice s uvolněným družstevním bytem – ekonomické aspekty

Varianty nakládání s uvolněným družstevním bytem pořízeným podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby a jejich ekonomické dopady.

 

Úroky z prodlení

Výpočet úroků z prodlení před a po změně sazby provedené nařízením vlády č.163/2005 Sb. s účinností od 28.4.2005.  

 
   Dopředu   6 7 8 9 11 13 14   Další   

Nahoru