Přidat stránku pod názvem:

Novela zákona o správě daní a poplatků

Nová úprava penále a úroku z prodlení v zákoně o správě daní a poplatků. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován zákonem č. 230/2006 Sb. (o státní statistické službě). Upozorňujeme zejména na novou úpravu penále a úroku z prodlení, která nabude účinnosti 1.1. 2007.

Doposud je penále upraveno v §63 zákona takto:
a) zvýšená sazba penále 0,2% denně z nedoplatku daně – použije se, zjistí-li zkrácení daně správce daně a doměří daň nebo daňovou ztrátu (např. na základě skutečností zjištěných při daňové kontrole);
b) snížená sazba penále 0,05% denně z nedoplatku daně – použije se, pokud daňový subjekt sám podá dodatečné přiznání na vyšší daň;
c) základní sazba penále 0,1% z nedoplatku daně – použije se v ostatních případech.

Od 501. dne prodlení se za každý den prodlení počítá penále ve výši 140% diskontní sazby ČNB platné v 1. den kalendářního čtvrtletí.

Podle nové úpravy se rozlišuje:
1) penále za doměřenou daň či daňovou ztrátu,
2) úroky z prodlení s platbou daňové povinnosti.

Ad 1) Penále je upraveno v novém §37b zákona. Jednorázové penále se počítá z částky dodatečně vyměřené daně nebo daňové ztráty, a to ve výši
a) 20%, je-li daň zvyšována,
b) 20%, je-li snižován nárok na odpočet,
c) 5%, je-li snižována daňová ztráta.

Pokud byla snížena daňová ztráta a v důsledku toho vzniká penále za dodatečně vyměřenou daň, odečítá se od 20% daňového penále z doměřené daně 5% penále uhrazené ze snížené daňové ztráty.
Pokud je dodatečně vyměřován základ daně a daň na základě dodatečného daňového přiznání, dodatečného hlášení nebo vyúčtování, které podá sám daňový subjekt, penále z částky uvedené v těchto podáních nevzniká.

Ad 2) Pokud splatná daň není zaplacena nejpozději v den její splatnosti, je daňový subjekt v prodlení a začíná běžet úrok z prodlení. Nové znění §63 zákona již neupravuje penále, ale pouze zohledňuje časové hledisko porušení peněžitých povinností. Úrok se počítá za každý den prodlení, a to nejdéle po dobu 5 let. Výše úroku z prodlení ročně se stanoví na základě součtu repo sazby ČNB platné v 1. den kalendářního pololetí a 14 procentních bodů.
Pokud jsou daňovému subjektu povoleny splátky daně nebo posečkání daně podle §60 zákona, počítá se nově úrok jako součet repo sazby ČNB platné v 1. den kalendářního pololetí a 7 procentních bodů (doposud to bylo 14% diskontní sazby ČNB platné v 1. den kalendářního čtvrtletí, což je částka v současné době podstatně nižší).


Přechodná ustanovení k zákonu:
- nová úprava penále (§37b) se použije pro daně, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování uplynula po účinnosti novely, tj. 1.1.2007;
- úprava obsažená v novelizovaném §60 se použije při posečkání daně, jejíž nedoplatek se úročí úrokem podle novelizovaného §63;
- úprava úroku z prodlení (§63) se použije pro daně, jejichž původní den splatnosti nastane po účinnosti novely, tj. 1.1.2007.

Nahoru