Přidat stránku pod názvem:

Oddělení technické


   Dopředu   6 7 8 9 11

Výtahy - nová publikace

Publikaci Výtahy - Oprava a obnova výtahů v bytových domech , která byla vydána ve spolupráci SČMBD a Nakladatelství ŠEL, můžete získat již od začátku měsíce května 2004.

 

PROGRAM PANEL - novelizace NV č. 299/2001 Sb.

Ve Sbírce zákonů - částce 52, která byla rozeslána dne 7. 4. 2004, bylo zveřejněno nařízení vlády č. 152/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb. , o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.

 

Seznam energetických auditorů

Seznam energetických auditorů podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, platný k 27.8.2002.

 

Výklad postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V souvislosti s rozsáhlými záplavami na území ČR a v návaznosti na vyhlášení stavu nouze v některých oblastech našeho státu vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Výklad postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek pro zadavatele.

 

Požární ochrana a bezpečnost

Požární ochrana a bezpečný provoz bytového domovního fondu - technická příručka

 

TEPLO - VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

TEPLO - VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA, jejich regulace, měření a rozúčtování v bytových objektech - nová technická příručka vydaná v červnu 2002

 

Registr osob postižených povodněmi

Podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a podle nařízení vlády č. 399 z 21.8.2002, kterým se provádí zákon č.12/2002 Sb., jsou krajské úřady povinny do 7 dnů od ukončení stavu nouze zpracovat registr osob postižených povodněmi.

 

Nové právní předpisy v energetice - doplnění

Po projednání s Ústředním inspektorátem Státní energetické inspekce upřesňujeme:

 

Nové právní předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií vydalo Ministerstvo průmyslu ČR a Vláda ČR následující právní předpisy

 

Nové právní předpisy k zákonu č.458/2000 Sb., energetický zákon

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vydalo novou vyhlášku.

 

Doporučná technická literatura k programu oprav bytových domů postavených panelovou technologií

Po prvním souboru odborných publikací připravených v rámci řešení státních úkolů podpory výzkumu a vývoje „Programu regenerace panelových domů“, který byl vydán v roce 2000, připravilo MPO ČR ve spolupráci s ČKAIT další tři tituly.

 

Kontakty

 

Činnost oddělení

 

Metodika technická

 

PO a BOZP

 
   Dopředu   6 7 8 9 11

Nahoru