Přidat stránku pod názvem:

PO a BOZP

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým „aktem“ limitovat oprávnění k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

 

Koordinátoři BOZP_konzultační dny září 2008

Problematika koordinátorů je upravena především v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) .

 

Výtahy v bytových domech (stanovisko SUIP)

Jelikož je legislativa upravující provoz a údržbu zdvihacích zařízení spletitá, obrátili jsme se na Státní úřad inspekce práce s několika dotazy.

 

Provádění stavebních úprav - azbest

Žáruvzdorný azbest byl dříve používán jako krytina, protipožární izolace v budovách a jako součást potrubí. Pro jeho odolnost vůči vysokým teplotám a korozi, schopnost tepelné a zvukové izolace byl považován téměř za zázračný materiál. Až mnohem později přišla řada i na jeho negativní účinky - kdy dnes pro nás představuje hrozbu rakoviny plic. Je možno mluvit o azbestové epidemii??

 

Legislativa upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Seznam právních předpisů BOZP

 

Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

V měsíci červnu vyšel nový zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

 

Zákon o inspekci práce

Zákon rozšiřuje stávající dozor nad bezpečností práce i na aspekty pracovněprávních vztahů, mění organizační strukturu odborného dozoru a podstatně zvyšuje finanční postihy za přestupky.

 

Povinnosti v oblasti požární ochrany

Povinnosti v oblasti požární ochrany jsou uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dále v jeho prováděcí vyhlášce MV. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kategorizace pracovních činností

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - nedílnou součástí dokumentace bezpečnosti práce je kategorizace pracovních činností, kdy jso jednotlivé činnosti zařazeny do kategorie podle výskytu rizik.

 

Nahoru