Přidat stránku pod názvem:

Povinnosti v oblasti požární ochrany

Povinnosti v oblasti požární ochrany jsou uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dále v jeho prováděcí vyhlášce MV. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění.

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOBPovinnosti v oblasti požární ochrany jsou uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dále ve vyhlášce MV. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění.

- činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

Mezi tyto povinnosti patří zejména:

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu – (hasící přístroje – jejich revize a tlakové zkoušky v závislosti na druhu přístroje; vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových systémů – jejich každoroční kontrola; požárně bezpečnostní zařízení (zařízení pro odvod kouře, nouzové osvětlení, protipožární dveře apod.) – jeho každoroční kontrola). O každé revizi popř. kontrole musí být vyhotovena písemná zpráva.

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy požární techniky, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům – označení uzávěrů médií, nezastavování chodeb nepotřebným nábytkem popř. neuzamykání únikových východů

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností – revize plynů, elektro, hromosvodů…(viz. příloha)

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně – vyvěšení čísel tísňového volání, označení směru úniku

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím minimálně preventisty PO dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady - při činnostech bez zvýšeného nebezpečí se kontrola provádí jednou ročně. Musí být vyhotovena zpráva o provedené kontrole, jejím výsledku a popřípadě termínu odstranění závad.

f) bezodkladně oznamovat operačnímu středisku HZS každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.


- činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Mimo povinností uvedených výše pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, přistupuje povinnost:

a) stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany - např. určit osobu, která řídí evakuaci, vnitřním předpisem stanovit povinnosti a práva této osoby, vytvořit manuál postupu v případě mimořádné události

b) prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární ochrany provozovaných činností – např. vytvořit dokumentaci požární ochrany (Požární řád, Požární poplachové směrnice, Řád ohlašovny požárů apod.)


c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení (revize ústředen EPS, hlásičů požárů apod.)

d) stanovit z hlediska požární ochrany požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení

e) mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů.

f) provádět preventivní prohlídku 1 x za 6 měsíců (s vysokým požárním nebezpečím 1 x za 3 měsíce)

- činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku.


V rámci prevence je nutno zabezpečit kvalitní a včasné školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, dále sledovat změny na úseku požární ochrany.

Výše uvedené povinnosti je nutno dodržovat způsobem a ve lhůtách stanovených vyhláškou a zákonem, aby bylo dosaženo bezpečného provozu bytových domů a byla zajištěna dostatečná ochrana života a zdraví osob a majetku.

Pravni_20predpisy_20pro_20oblast_20PO_20a_20BOZP.doc Pravni_predpisy_pro_oblast_PO_a_BOZP.doc (27,00 KB)
 

Nahoru