Přidat stránku pod názvem:

Výtahy v bytových domech (stanovisko SUIP)

Jelikož je legislativa upravující provoz a údržbu zdvihacích zařízení spletitá, obrátili jsme se na Státní úřad inspekce práce s několika dotazy.

V rámci metodického řízení bytových družstev dotazy i odpovědi uveřejňujeme:

1. Vyhláška č. 48/1982 Sb., v § 7 uvádí: „ stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím a opravám.“ Podobná klauzule se nachází i ve vyhlášce 19/1979 Sb.
Zde nastává problém, zda kontroly uvedené v ČSN popřípadě EN jsou předepsané (závazné) a kde nalezneme tuto klauzuli o závaznosti v právním řádě?


Základní povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí včetně přijímání opatření k předcházení rizikům je stanovena zaměstnavatelům § 102 zákoníku práce. Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení upřesňuje § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. V písm c) ukládá tato zařízení pravidelně a řádně udržovat, kontrolovat a revidovat. Pokud se ve stanovené bližších požadavků v odst. 2 odvolává na prováděcí právní předpis, za tento předpis je považována vyhláška č. 19/1979 Sb. V ověřování další provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení se vyhláška odkazuje na technické normy. Na základě toho je nutno považovat ustanovení příslušných technických norem, upravujících provádění kontrol, za závazné. Uváděný § 7 vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., byl zrušen vyhláškou č. 192/2005 Sb.

2. Kde jsou upraveny bezpečnostní a technické požadavky na výtahy uvedené do provozu před rokem 1999, když nařízení vlády č. 27/2003 Sb. upravuje pouze technické požadavky na nové výtahy?

Technické požadavky na výtahy uváděné do provozu před účinností zákona č. 22/1997 S. respektive NV č. 14/1999 Sb. se odvozovaly od technických norem, které byly považovány za závazné buď z titulu zákona o technické normalizaci nebo z titulu zákoníku práce, který v jednotlivých postupných modifikacích obecně nařizoval uvádět do provozu jen bezpečná zařízení. Obecně lze konstatovat, že zařízení musí odpovídat požadavkům předpisů platným v době uvedení do provozu s úpravami realizovanými na podkladě požadavků pozdějších předpisů či jejich změn.
Nové předpisy však mohou upravovat i provedení provozovaných zařízení jako je v citovaném ustanovení ČSN 27 4009, změny 2 a 3. Nařízení vlády č. 378/2001Sb. platí obecně na všechna pracoviště a zařízení bez ohledu na dobu jejich uvedení do provozu.
Bezpečnostního předpisu pro existující výtahy mají servisní firmy nebo inspekční orgány použít pro informaci majitelů zařízení o úrovni bezpečnosti výtahů a k jejich dobrovolnému zdokonalení.

3. Jsou ČSN 27 4002, ČSN 27 4007, ČSN EN 81-80 nebo některé jejich části závazné pro výtahy starší roku 1999?

Uvedené normy se vztahují na výtahy bez ohledu na termín jejich uvedení do provozu.

4. Jak bude postupovat orgán provádějící kontrolu v případě, kdy zjistí, že nebyla realizována nápravná opatření z inspekčních prohlídek v předepsaných lhůtách, buď vůbec a nebo jen z části, kterou majiteli umožní jeho finanční situace?

Provozovateli lze vytknout, že nejsou přijímána opatření k předcházení rizik, ale i zpracování záměru na jejich odstranění je již opatřením.

5. Jsou lhůty navrženy inspekčním orgánem stanoveny v některém z právních předpisů?

Inspekční orgán doporučuje lhůty k odstranění, nedodržení lhůty není porušením právního předpisu.

6. Kde je upravena povinnost provozovatele realizovat opatření z inspekčních prohlídek a kde jsou upraveny případné sankce?
viz vyjádření k bodu 1

Nahoru