Přidat stránku pod názvem:

29. valná hromada SČMBD - Zpráva tiskové komise

V pořadí 29. valná hromada Svazu českých a moravských bytových družstev se konala 14. 6. 2022.

V průběhu jednání valné hromady byli delegáti seznámeni se zprávou o činnosti svazu a představenstva v uplynulém období, projednali hospodaření svazu v roce 2021
a rozpočet svazu pro rok 2022 včetně všech souvisejících materiálů.

 

Hlavní činností svazu a družstev v uplynulém roce byla problematika kvalitní správy nejen vlastních bytových domů, ale také domů dalších vlastníků, tj. měst, obcí a především více jak 15 tisíc společenství vlastníků. V rámci výkonu vlastní správy bytová družstva nově nabízí jednotlivým společenstvím i výkon funkce předsedy nebo člena výboru společenství. Tuto možnost dnes využívá již více jak 2 600 společenství. V souhrnu členská družstva zajišťují spokojené bydlení pro cca 2 miliony obyvatel ČR.

 

Činnost bytových družstev byla v uplynulém období poznamenána covidovou pandemií.
I přes potíže způsobené restriktivními opatřeními družstva svou úlohu zvládla a zajistila všechny potřebné činnosti související se správou domů. V aktuálním období byla covidová hrozba vystřídána dopady Rusko-Ukrajinské krize a družstva a jejich členové jsou ohroženi energetickou krizí a souvisejícím nárůstem cen energií. V této souvislosti družstva předpovídají růst počtu neplatičů v takovém rozsahu, že by to mohlo ohrozit stabilitu či samotnou existenci jednotlivých družstev a společenství vlastníků. 

 

Tím důležitější se jeví dlouhodobý požadavek svazu na úpravu legislativy upravující postavení BD a SVJ v procesu vymáhání pohledávek spojených s užíváním bytů. Družstva aktuálně evidují pohledávky po splatnosti za svými členy v řádech stovek milionů Kč. Z velké části jsou tyto pohledávky zcela nevymahatelné, nebo jen obtížně vymahatelné. Aktuální stav příslušné legislativy, NOZ, exekuční řád či insolvenční zákon, nejen že ohrožuje družstva
a společenství vlastníků, ale především se přímo dotýká jejich řádně platících členů, kteří jsou v důsledku špatné legislativy nuceni platit dluhy za své sousedy a stávají se tak jejich nedobrovolnými věřiteli.  Souvisejícím bodem s celospolečenským přesahem je otázka řešení podmínek soužití s nepřizpůsobivými skupinami obyvatel, často také neplatičů, v rámci panelových sídlišť v některých lokalitách.

 

Pozitivním signálem uplynulého roku je nastartování diskuse o obnovení družstevní bytové výstavby s cílem zvýšení dostupnosti bydlení v ČR. Delegáti valné hromady vnímají závěry Koncepce bydlení České republiky 2021+, která přímo vyzývá k podpoře družstevního bydlení. Koncepce přímo stanovuje dotčeným orgánům úkoly k řešení problémů družstevní legislativy. Jedná se nejen o nastavení systémové podpory nové družstevní výstavby, ale také o řešení dlouhodobě opomíjených otázek typu vypořádací podíl člena družstva. Delegáti tedy vyzývají k důslednému naplňování závěrů uvedených v koncepci.

 

Většina z politických stran po letech přehlížení zahrnula družstevní formu bydlení, jako jednoho z nástrojů pro zvýšení dostupnosti bydlení, do svých programů. Delegáti valné hromady tak vyzývají představitele jednotlivých stran k důslednému naplňování
v programech uvedených cílů a slibů.   Současně delegáti vyjadřují zásadní znepokojení ze stále se zvyšujících cen energií v ČR a naléhavě vyzývají Vládu ČR k prozkoumání všech možností řešení snížení či minimálně stabilizace cen energií. Za tímto účelem svaz nabízí spolupráci a dlouhodobé zkušenosti získané při správě bytového fondu.

 

Delegáti 29. valné hromady SČMBD apelují na všechny subjekty, aby uvedeným oblastem věnovaly zvýšenou pozornost a zasadily se o uvedení souvisejících předpisů do stavu použitelného v praxi správců bytového fondu, to je do stavu, který je běžným standardem v celé moderní Evropě.

Nahoru