Přidat stránku pod názvem:

Daňově účinný odpis pohledávek

Změnou zákona o daních z příjmů, provedenou s účinností od 1.1.2012 zákonem č. 355/2011 Sb. se mění pravidla pro daňový odpis pohledávek

V § 24 odst. 2 písm. y) se slova "zároveň se nejedná o pohledávku nabytou bezúplatně nebo o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami" nahrazují slovy "že lze současně k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene i) nebo se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, nebo o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze proto, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení".

Je tedy možné tedy daňově odepsat pohledávku, ke které lze tvořit opravné položky podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, tzn. pohledávku nepromlčenou. Zákon i nadále umožňuje daňově odepsat hodnotu pohledávky v případě, kdy neuplynulo více než 6 měsíců od lhůty splatnosti pohledávky nebo se jednalo o pohledávku s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 tis. Kč, která nebyla předmětem soudního, rozhodčího nebo správního řízení.

Nahoru