Přidat stránku pod názvem:

Modernizace výtahů snižuje rizika

Dne 11.5.2009 byl v časopise Stavitel uveřejněn článek Rafaela Tymla, o postupu při rekonstrukci výtahu.

I když na jedné straně vnímáme progresivní vývoj názorů na zvyšování bezpečnosti provozu výtahů, na straně druhé se zdají být opomíjeným a podceňovaným technickým zařízením budovy.

 

Vstupem do EU se ČR zavázala nejen k harmonizaci právních předpisů ovlivňujících konstrukci, výrobu a instalaci široké řady výrobků a samozřejmě i norem spojených s údržbou těchto zařízení. V současné době je na existujících výtazích evidováno 85 tzv. provozních rizik, které lze prakticky definovat jako rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu instalovaného podle předpisů platných v době instalace a nároky/požadavky současných norem.

            V posledních letech vývoj jasně hovoří o zvyšujícím se zájmu o komplexní jednorázové výměny zastaralých výtahů, což vlastníci objektů řeší v rámci celkové regenerace. Přináší to řadu výhod. Realizace probíhá v relativně krátkém čase s využitím původních rozměrů šachty. Dochází ke zhodnocení nemovitosti a hlavně náklady jsou nižší ve srovnání s postupnou modernizací nebo při volbě atypického řešení.

 

JAK POSTUPOVAT

 

Prvním krokem je provedení odborné zkoušky a inspekční prohlídky stávajícího výtahu. Odbornou zkoušku provádí příslušná servisní organizace v pravidelných termínech. Účelem je zjistit správnou funkci bezpečnostních prvků výtahu a identifikovat existující provozní rizika. Odborná zkouška se provádí v pravidelných intervalech (3 roky u výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů). Inspekční prohlídku zajišťuje nezávislý inspekční orgán (autorizovaná osoba). Účelem je identifikovat provozní rizika a stanovit odpovídající nápravná opatření, včetně určení lhůt nutných k jejich uskutečnění. Inspekční prohlídka může být provedena společně s odbornou zkouškou a její intervaly jsou předepsány (ČSN 27 4007). Z těchto dvou zásadních prohlídek jsou výstupem protokoly, které jsou jasným podkladem, ale hlavně i zadáním pro návrh technického řešení.

            Vhodné technické řešení zpracuje servisní organizace splňující ustanovení ČSN 27 4002, a to na základě požadavku zadavatele. Návrh musí mimo jiné obsahovat: – technické řešení, včetně podrobného popisu výbavy a provedení výtahu,

            – cenu za úplný rozsah prací modernizace, včetně prací přímo souvisejících, jsou-li zajišťovány dodavatelem (stavební práce) a včetně DPH. Dále by měly být uvedeny práce, které je nutné zajistit, ale nejsou zahrnuty v nabídce,

            – dodací termíny, platební podmínky, záruční dobu na provedené práce.

            Stanovení konečné ceny u standardních řešení, jako je panelový dům, musí být samozřejmostí. Je nutno si ověřit (v rámci možností), zda jsou veškeré použité díly k výrobě výtahu vzájemně kompatibilní, zda existuje předpoklad zajištění dostatečného množství náhradních dílů po dobu životnosti výtahu a zda jednotlivé díly odpovídají základním požadavkům na kvalitu. Jestliže se jedná o kompletní výměnu, pak musí být všechny součásti nové. Pozornost zasluhuje i specifikace díla – mnohdy jsou ceny nižší, ale některé části jsou pouze repasované nebo zůstávají původní. Jejich použití je možné, ale pak lze očekávat horší komfort jízdy, zvýšenou poruchovost.

 

PŘÍPRAVENOST K REALIZACI

 

Převážně velké společnosti se již plně přizpůsobily požadavkům trhu a minimálně v regeneracích výtahů v panelových domech mají dnes hotové produkty pro všechny standardní typy šachet a nosnosti, které plně pokrývají požadavky norem a zákazníků. Samozřejmě díky této standardizaci dochází ke snižování nákladů a tím i cen.

            Při rozhodnutí pro celkovou výměnu by se v jejím rámci mělo již řešit i zlepšení komfortu jízdy. Mělo by dojít k maximálnímu využití prostoru šachty. Součástí základního vybavení výtahu by měl být frekvenční měnič, mělo by dojít ke snížení hlučnosti, ale hlavně k odstranění všech provozních rizik.

            Po nabídce a uzavření smlouvy je nutno počítat s lhůtou nutnou pro výrobu výtahu. Projekční práce, výroba a kompletace zakázky jsou vždy nutné. Obvyklý termín předání díla od podpisu smlouvy je zhruba 18 týdnů.

            Samotná odstávka u standardního výtahu se pak pohybuje dle nosnosti a počtu pater mezi 3 až 6 týdny. Zahájení samotné realizace by mělo předcházet písemné avízo o termínu zahájení stavby ze strany dodavatele (bývá vylepeno v prostorách domu a nemělo by se bez předchozí dohody lišit s termínem uvedeným ve smlouvě).

Nahoru