Přidat stránku pod názvem:

Organizační schéma

Sekretariát předsedy

Pavlína Mašínová
tel.: 241 087 303
tel.: 241 430 510
fax: 241 434 363
 

Odbor správy a pojištění

Ředitel odboru
Ing. Petr Janoušek
tel.: 241 087 268
Referentka
Leona Pilíková, tel. 241 087 249


Odbor správy a pojištění se dále dělí na jednotlivá oddělení. 

Oddělení vnitřní ekonomiky

Referenti
Dagmar Morová, 241 087 229 (269)
Zoja Brodská, 241 087 210
Ivana Chouňová, 241 087 206

zajišťuje veškerou ekonomickou agentu, zejména :

 • účetnictví SČMBD,včetně úřadů rad a výkaznictví,fakturace a daňového přiznání
 • pokladní službu
 • zúčtování bonifikace a provizí referátu pojištění
 • agendu PAM včetně mzdové účtárny
 • zpracování návrhů rozpočtů SČMBD
 • předpisy členských příspěvků
 • inventarizace
 • spisovnu
 • evidenci veškerého movitého i nemovitého majetku

 

Oddělení správy majetku

Referenti

Tomáš Novák, tel. 241 087 332

zajišťuje zejména:

 • správu budov, včetně pronájmů
 • evidenci, upomínání a předání podkladů k vymáhání pohledávek SČMBD
 • vnitřní provoz, správu a obnovu techniky, včetně autoprovozu
 • sklad materiálu, DHM, DHIM, výpočetní techniky
 • provádění vlastních stavebních investic včetně kontroly dodržování nákladů, správních rozhodnutí a průběžného sledování čerpání investičních prostředků
 • návrhy smluv a dohod v této oblasti
 • správu sítě a zabezpečení webových stránek SČMBD
 • úklidové služby
 • ostrahu objektu Podolská 50 a provoz recepčních služeb
 • uzavírání rámcových smluv o spolupráci

Bližší informace o pronájmech lze získat zde:
Pronájem společenských prostor

Pronájem nebytových prostor

Oddělení pojištění

Ředitel oddělení

Lubomír Jenč, 542 214 209

Referenti
Daniela Beranová, tel. 241 087 304
zajišťuje zejména:

 • uzavírání rámcových pojistných smluv
 • zajištění úkolů vyplývajících ze smluv o spolupráci při sjednávání a správě pojištění
 • poradenskou činnost bytovým družstvům v oblasti pojištění
 • sjednání pojistných smluv jednotlivých členů SČMBD (kontrola úplnosti a věcné správnosti výpočtu pojistného)
 • sjednání dohody k úhradě pojištěných členů SČMBD (podklad pro roční nebo čtvrtletní splátky pojistného)
 • výpočet a rozúčtování řádné bonifikace z rámcové pojistné smlouvy pro jednotlivé členy SČMBD (záloha a vyúčtování bonifikace dle škodního průběhu)
 • čtvrtletní platby pojistného za jednotlivé členy SČMBD a majetek SČMBD včetně přehledu úhrad pojistného podle regionu
 • uzavírání pojistné smlouvy na majetek SČMBD (mimo pojištění sjednané pod rámcovou pojistnou smlouvou)
 • uzavírání pojistné smlouvy se zaměstnanci SČMBD

Odbor metodický

Ředitel odboru
Ing. Martin Hanák
tel.: +420 241 087 231

Odbor metodický zajišťuje  metodickou, vzdělávací, poradenskou a konzultační činnost pro členy   

SČMBD včetně metodické pomoci  útvarům svazu. Dělí se na jednotlivá oddělení.

Bližší informace odboru metodického lze nalézt v části Metodika.

Oddělení legislativně právní zajišťuje zejména:

 • vnitřní i vnější legislativu SČMBD, účast na tvorbě obecně závazných předpisů
 • činnost legislativně právní komise SČMBD
 • sjednocování  výkladu právních předpisů
 • spolupráci s vnějšími orgány st.správy, stát.moci a soudy
 • poskytování metodické pomoci v oblasti aplikace právních předpisů
 • právní porady
 • vymáhání pohledávek svazu
 • zastupování svazu při soudních a správních jednáních na základě zmocnění
 • zpracování návrhu smluv a dohod sjednávaných svazem
 • personální agendu

Oddělení ekonomické zajišťuje zejména:

 • prosazování  zájmů  členů  SČMBD  v oblasti  ekonomiky,  zejména  účetnictví,  daní  a     
 • poplatků, hospodářské a sociální politiky státu u státních orgánů 
 • činnost ekonomické komise SČMBD
 • koordinaci  postupu  členů  SČMBD  při  řešení  společných  ekonomických  záležitostí 
 • vůči vnějším orgánům na všech stupních
 • poskytování  metodické  pomoci  a  vzdělávací  činnosti  členům  SČMBD  v oblasti
 • účetnictví, financování, daní, poplatků, cen a ekonomiky práce
 • metodiku  RVE
 • uzavírání rámcových smluv o spolupráci

Oddělení technické zajišťuje zejména:

 • systémové  řešení  odstraňování  panelových  vad  a  havarijních    vad  ve  spolupráci 
  s kompetentními orgány
 • koncepci  politiky  bydlení,  programů  humanizace  a  rekonstrukce  bytového  fondu
  činnost technické komise
 • podporu  financování  bytové  výstavby,  její  údržby  a  modernizace  včetně  zajištění  
  smluv    o spolupráci
 • projekty  technického  rozvoje  a  vzdělávání  včetně  realizace  státního  programu
  energetických úspor
 • projednávání finančních zdrojů z cizích rozpočtů  a statutárních fondů
 • metodiku požární ochrany a BOZP včetně úkolů vyplývajících pro SČMBD
 • uzavírání rámcových smluv o spolupráci

e-mailové adresy jsou tvořeny dle vzoru: jmeno.prijmeni@scmbd_cz


Nahoru