Přidat stránku pod názvem:

Pravidla pro užívání počítačových programů

Na základě požadavku členských družstev předkládá svaz vzor směrnice, která upravuje systém pravidel pro kontrolu užívání počítačových programů v souladu s platnými právními předpisy.

VZOR
Směrnice č.
k zabezpečování kontroly užívání počítačových programů
Usnesení představenstva (členské schůze) …………. č. / ze dne ….

Představenstvo družstva…………. v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy souvisejícími: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, schválilo dne ………… tuto směrnici k zabezpečování kontroly užívání počítačových programů.

1. Směrnice upravuje systém kontroly užívání počítačových programů v souladu s platnými právními předpisy a licenčními ujednáními.
2. Směrnice stanovuje základní podmínky pro nabývání, instalaci a užívání počítačových programů a zásady a způsoby zabezpečení pravidelných kontrol užívání počítačových programů.

Část I
Vymezení pojmů

1. Licence je oprávnění k výkonu práva užívat počítačový program stanoveného licenční smlouvou.
2. Licenční smlouva je právní dokument, kterým autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít počítačový program stanoveným způsobem a v omezeném nebo neomezeném rozsahu.
Komentář: Podmínky a ujednání v licenční smlouvě jsou závazné. Součástí licenčních smluv v praxi bývají licenční podmínky, což jsou standardní podmínky užívání počítačových programů, které jsou obvykle součástí originálního balení počítačových programů. V licenční smlouvě může být např. omezen počet počítačových stanic, na kterých je počítačový program instalován nebo počet uživatelů, kteří s ním pracují současně. Mohou být stanovena omezení na výkonnost serveru, případně jiná omezení.
3. Programový balík je úplný a dokumentovaný soubor programů dodávaných více uživatelům pro zajištění generické aplikace nebo funkce (ČSN ISO/IEC 2382-20: 1990 a ČSN ISO/IEC 12119:1994).
4. Registrace je formálním přihlášením oprávněného uživatele do evidence uživatelů počítačového programu vedené výrobcem počítačového programu. Současné užívání je užívání počítačového programu tehdy, pokud je jedna instalace umístěna na síťovém serveru a je používána dvěma nebo více koncovými počítači v této síti. V závislosti na konkrétních podmínkách licenční smlouvy omezující rozsah současného užívání, je třeba odlišit, zda k počítačovému programu je přístup omezen počtem stanic, z kterých je k němu přístup, nebo počtem uživatelů, kteří s ním současně pracují. Integrovaný produkt je počítačový program, který obsahuje více samostatných počítačových programů nebo programových balíků.


Část II
Zásady pořízení počítačových programů a jejich evidence

1. Pořízení počítačových programů, jejich zavedení do majetku družstva se řídí …………. (předpis družstva o oprávnění k nakládání s majetkem družstva).
2. Programové balíky pořizovat lze pouze v originálních baleních a na originálních záznamových médiích s výjimkou počítačových programů instalovaných pomocí dálkového přístupu. K těmto pověřená osoba požaduje originální instalační média a uživatelskou dokumentaci.
3. Pověřená osoba zajistí řádné převzetí a uložení originální smluvní, licenční a jiné dokumentace v rozsahu umožňujícím prokázat oprávněnost používání počítačového programu.
4. Současně pověřená osoba zajistí řádnou registraci užívání počítačových programů v registračních centrech, výrobců, počítačových programů.
5. Oprávněnost používání počítačových programů se prokazuje:
a) zaplacenou fakturou /pokud se nejedná o volně šiřitelné programy/
b) smlouvami na dodávky počítačového programu
c) licenčními smlouvami
d) doklady týkající se registrace, kopie registračních karet
e) elektronickými kopiemi odeslaných a přijatých zpráv v případě pořízení programů dálkovým přístupem.
Tyto dokumenty musí být evidovány společně s uložením a evidencí originálních instalačních médií /disket, CD disků/ v oddělení……. (v referátu) to po celou dobu užívání počítačového programu.
6. K veškerým nakoupeným počítačovým programům je nutné zpracovat instalační protokol, který:
a) identifikuje jednoznačně instalovaný počítačový program, včetně jeho verze a modifikace a data instalace
b) identifikuje fyzickou osobu, která program instalovala
c) identifikuje jednoznačně počítače včetně výměnných disků, na kterých byl počítačový program nainstalován.
7. Ke každému počítači musí být vytvořen doklad v písemné nebo elektronické formě /specifikační list/, ve kterém budou uvedeny všechny počítačové programy, oprávněně nainstalované a užívané na tomto počítači. Tento doklad musí být při každé změně nebo doplnění podepsán pověřeným zástupcem povinného subjektu, dále fyzickou osobou, která provedla instalaci a oprávněným uživatelem příslušné stanice.
Vedení evidence může být v elektronické podobě, v případě, že bude zaručena autorizace záznamu. Tento doklad musí být veden a musí být řádně doplňován ve všech případech změn konfigurace počítačových programů na počítači, tedy zejména v případech:
a) odinstalování určitého počítačového programu
b) instalace nového počítačového programu
c) aktualizace stávajícího počítačového programu
8. V případě, že daný počítačový program nemá nebo nemůže být dále používán vzhledem k morální opotřebovanosti, rozhodnutí o migraci funkcí, či přechodu na jiné softwarové prostředí nebo z jiného důvodu, provede se jeho vyřazení. O vyřazení počítačového programu se provede zápis (protokol o vyřazení). Vyřazení probíhá v souladu s předpisy platnými pro likvidaci majetku družstva. Při vyřazení je nutno postupovat v souladu s ustanoveními licenční smlouvy (např. oznámení dodavateli nebo na registrační místo).

Část III
Zásady zajištění oprávněnosti užívání počítačových programů

Oddělení…….. (referát) zajišťuje:
a) nainstalování počítačového programu pouze na takový počet počítačů, jaký odpovídá licenční smlouvě a počtu licencí a zajistí průběh současného užívání programů tak, aby počet stanic, které mohou s programem pracovat nepřekročil počet licencí, případně aby byla dodržena jiná omezení stanovená v licenční smlouvě.
b) v případě vyřazení počítačových programů, aby došlo k fyzické likvidaci médií, případně k vymazání počítačového programu z médií.

Část IV
Kontrola a opatření k nápravě

1. Oddělení…….. (referát) zajišťuje provádění pravidelných kontrol za účelem zjištění skutečného stavu plnění povinností vyplývajících z této směrnice. Minimálně jednou ročně provádí pravidelnou kontrolu dodržování licenčních smluv pro nainstalované programy na všech počítačích a pracovních stanicích. O kontrolách a jejich výsledcích vede záznamy, které musí být uchovávané po dobu nejméně 3 let.
2. Do dvou měsíců od nabytí účinnosti směrnice provede ……… inventarizaci stávajících počítačových programů využívaných v organizaci a zjistí, zda pro počítačové programy nainstalované na jednotlivých počítačích a pracovních stanicích jsou k dispozici dokumenty požadované touto směrnicí.
Na základě výsledků inventarizace neprodleně uloží předseda (ředitel) potřebná nápravná opatření s cílem dosáhnout co nejdříve, nejpozději však do 9 měsíců po nabytí účinnosti směrnice stavu, který bude v souladu s touto směrnicí. Chybějící dokumenty je třeba v tomto termínu doplnit nebo užívání příslušného softwaru ukončit.
3. Do dvou měsíců od nabytí účinnosti této směrnice zajistí předseda (ředitel) školení zaměstnanců a funkcionářů družstva podle ustanovení této směrnice.
4. O provedení kontroly a přijatých opatřeních předloží předseda družstva (ředitel) na nejbližším zasedání představenstva zprávu.

Část V
Práva a povinnosti družstva a jeho zaměstnanců

1. Družstvo je oprávněno nakládat s veškerými daty a softwarem na všech médiích, pokud toto není v rozporu s právy třetích osob.
2. Předseda (ředitel) určí pověřené osoby, které budou moci provádět instalace, opravy či jiné formy nakládání s počítačovými programy a o tuto skutečnost bude doplněna jejich pracovní náplň.
3. Družstvo je povinno poskytnout zaměstnanci základní proškolení, na kterém jej seznámí s ustanoveními vycházející z této směrnice a podle potřeby se základními pravidly při práci s ICT.Za splnění tohoto ustanovení odpovídá oddělení (referát )………….
4. Družstvo poskytne zaměstnanci specifikační list počítače, aby byl zaměstnanec seznámen s tím, které programové produkty je oprávněn používat.Za splnění tohoto ustanovení odpovídá oddělení (referát)……………
5. Zaměstnanec je povinen používat prostředky ICT (počítač, tiskárny, kopírky, telefony, přístup na Internet apod.) pouze k plnění svých pracovních povinností a v souladu s účelem, ke kterému byly ICT určeny.
6. Zaměstnanec není oprávněn provádět instalace, opravy či jiné formy nakládání s počítačovými programy (včetně případných instalací počítačových programů vlastněných uživatelem nebo instalace počítačových programů získaných prostřednictvím Internetu). Tyto úkony může provádět jen pověřená osoba, která vždy také zajistí příslušnou aktualizaci specifikačního listu. Zaměstnanec musí oznámit požadavek na některý z požadovaných úkonů pověřené osobě, popřípadě svému bezprostřednímu nadřízenému.
7. Zaměstnanec nesmí používat programové vybavení, které není uvedeno ve specifikačním listě počítače. Zjistí-li, že kromě počítačových programů, uvedených ve specifikačním listu, se v počítači nachází i jiný počítačový program, je zaměstnanec povinen bezodkladně tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nebo svému přímému nadřízenému Zaměstnanec potvrdí svým předpisem na specifikačním listu počítače, který využívá, že byl seznámen s tím, které programové produkty je oprávněn používat.
8. Pokud zaměstnanec potřebuje pro svou práci používat software, který není uvedený ve specifikačním listě, musí požádat o jeho používání a instalaci pověřenou osobu, popřípadě svého bezprostředního nadřízeného.
9. Zaměstnanec nesmí jakýmkoliv způsobem dále šířit (a to ani bezúplatně) jakýkoliv počítačový program, který je součástí ICT. Počítačové programy se mohou používat pouze v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ počítačových programů.
10. Zaměstnanec nesmí používat, či poskytnout jiným uživatelem, jakékoliv neoprávněně získané klíče, dekodéry či jiné technické prostředky sloužící k zajištění informační bezpečnosti a ochraně počítačových programů.
11. Zaměstnanci nesmí odstranit jakékoliv informace, označení či zařízení identifikující nositele či vykonavatele autorských práv k počítačovým programům, autora či jinou oprávněnou osobu.
12. Zaměstnanec nese plnou odpovědnost za obsah dat, která uložil nebo využívá v rámci svého oprávnění (přístupových práv) nebo jejichž uložení či využití umožnil. Zaměstnanec bere na vědomí své povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů vztahujících se k autorským a jiným příbuzným právům třetích osob. Porušení těchto povinností bude považováno podle jeho intenzity buď za závažné porušení pracovní kázně ve smyslu sut. § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce nebo za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem ve smyslu ust. § 53 odst. 1 písm. b) zákoníku práce a zakládá rovněž povinnost zaměstnance uhradit zaměstnavateli náhradu škody v souladu s příslušnými právními předpisy.
13. Zaměstnanec není oprávněn ukládat, instalovat a hrát jakékoli počítačové hry.
14. Zaměstnanci nesmí vytvářet nebo pozměňovat data s cílem ovlivnit (mást) kontrolu oprávněnosti použití počítačových programů.
15. Zaměstnance je povinen absolvovat základní proškolení, na kterém se seznámí s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a této směrnice, týkající se problematiky a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů .

Část VI

Tato směrnice nabývá účinnosti………….Předseda………………… člen představenstva ……………………


Příloha : 1. Vzor - Souhlas se zveřejňováním e-mailové adresy
2. Vzor - Specifikační list

 

SOUHLAS_20SE_20ZVEREJNENIM.doc SOUHLAS_SE_ZVEREJNENIM.doc (19,00 KB)
SPECIFIKACNI_20LIST.doc SPECIFIKACNI_LIST.doc (26,00 KB)
 

Nahoru