Přidat stránku pod názvem:

Převody pozemků ve zvláště chráněných území

Navazujeme na informaci z minulého Zpravodaje SČMBD a sdělujeme, že dne 7.1.2004 proběhlo jednání za účasti Ing. Vaníčka a JUDr. Zatočila s představiteli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tedy organizační složkou státu, která zabezpečuje převody pozemků ve zvláště chráněných území.

Výsledkem je ujištění ze strany Agentury, že novela zákona o majetku ČR umožňuje realizovat převody bez stresových situací a bez tlaků na termíny apod., přičemž jako prioritu pro nejbližší období považuje Agentura právě převody týkající se bytových družstev a dále občanských sdružení působících v oblasti tělovýchovy a sportu.
Ve svém písemném vyjádření pak Agentura mj. uvádí:
„AOPK ČR vznikla zákonem č. 290/2002 Sb., s příslušností hospodařit s majetkem státu (pozemky), které jsou součástí zvláště chráněných území a byly v té době na LV zrušených okresních úřadů. Zákon nerozlišil zastavěné pozemky a tak přešly na AOPK ČR i stavební pozemky a pozemky, které se stavebními objekty tvoří funkční celky v sídelních útvarech. Jedná se o pozemky, které neplní funkce ochrany přírody a krajiny a jsme povinni vydat je oprávněným osobám.
AOPK ČR je organizační složkou státu, která není osvobozena od poplatků a nemá žádné úlevy např. pro získávání listin z operátu katastru nemovitostí a za vše musí platit včetně výpisů z KN. Na zákonem uloženou agendu nám „zákonodárce“ nepřidělil ani žádné pracovníky, ani žádné finanční prostředky. Z tohoto důvodu o získání potřebných dokladů žádáme nejenom žadatele, ale i „oprávněné“. Jedná se samozřejmě o povinnost státu, ale v zájmu urychlení řešení rozsáhlé agendy, která na nás přešla výše uvedeným zákonem po zrušených okresních úřadech na 15 % území České republiky, nemáme jinou možnost.
Situaci nadále komplikuje skutečnost, že majetek – pozemky, které zákonem přešel na AOPK ČR nebyl ve značném rozsahu do dnešního dne předán protokolárně (více než jeden a půl roku po nabytí účinnosti zákona) tak, aby mohl být veden v KN na LV AOPK ČR. Stejní pracovníci, kteří mají řešit povinnosti vyplývající z platné legislativy se současně snaží o dohledávání majetku tohoto charakteru a zajišťují prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jeho zápis v KN.“
Na náš poukaz na administrativní až byrokratickou náročnost, pokud jde o doklady potřebné k převodu pozemku Agentura sdělila:
„Současně Vám chceme sdělit, že povinné doklady umožňující převod vycházejí z dokladů uvedených v metodickém pokynu ministerstva financí, který je resortem životního prostředí respektován. Nabývací titul státu je povinným dokladem, který vyžaduje MŽP při jakékoliv manipulaci se stáním majetkem jak podle § 60a a podle § 60c zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak při realizaci žádosti fyzických a právnických osob.“
SČMBD bude na toto téma jednat s představiteli MF a MŽP se snahou o docílení zjednodušení celé agendy spojené s převody pozemků.

Nahoru