Přidat stránku pod názvem:

Program Podpora bydlení pro rok 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 21. října 2019 vyhlásilo výzvy předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a dále pak do podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2020 z programu Podpora bydlení

Dne 21. října 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro podprogram:  Bytové domy bez bariér

 

Cíl podprogramu:

Zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

 

Účastník programu:

vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

 

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 21. října 2019 a končí dnem 21. ledna 2020

 

Postup podání žádosti

Žádosti budou účastníci podprogramu podávat na MMR prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně v podatelně MMR.

Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha1

 

Účastník podprogramu.

1. založí a vyplní žádost v internetové aplikaci DIS ZAD (www3.mmr.cz/zad);

2. následně vloží povinné příloha;

3. žádost uvede do stavu „podána“;

4. vygenerovaný formulář žádosti vytiskne, opatří podpisem a razítkem;

5. podá žádost na MMR (formulář žádosti včetně příloh)

 

Alokace výzvy:

Výše alokace pro tuto výzvu je 165 mil. Kč.

MMR si vyhrazuje právo na změnu této alokace nebo zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.

 

Druh výzvy:

kolová

 

Harmonogram výzvy

Lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem 21. října 2019 a končí dnem 21. ledna 2020. Žádosti budou přijímány nejpozději do 21. ledna 2020, do 12:00 hod. (včetně), přičemž rozhodným je den podání žádosti do podatelny MMR.

Zahájení příjmu žádostí                                                   21. října 2019

Ukončení příjmu žádostí                                                  21. ledna 2020, 12 hod.

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků*                21. dubna 2020

Nejzazší termín ukončení realizace akce                           31. prosince 2021

 

*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných žádostí.

 

Řízení o poskytnutí dotace

Řízení o poskytnutí dotace vede MMR a postupuje v něm dle § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené v čl. 5 znění podprogramu, který je přílohou této výzvy.

 

Základní povinné náležitosti žádosti

Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou definovány v čl. 6 znění podprogramu, který je přílohou této výzvy.

 

Postup při poskytování dotace

 • Postup při poskytování dotace je uveden v čl. 8 znění podprogramu, který je přílohou této výzvy.
 • Trpí-li žádost odstranitelnými vadami, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění (§ 14k odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění) ve lhůtě 10 pracovních dnů od odeslání výzvy emailem
 • V průběhu řízení může poskytovatel vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů a informací relevantních pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podklady a informace budou doloženy ve stanovené lhůtě (§ 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění)
 • Poskytovatel může žadatele vyzvat k úpravě žádosti v souladu s § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění.
 • Poskytovatel řízení zastaví, zemře-li žadatel nebo zanikne-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb. v planém znění
 • Poskytovatel může u zamítnutých žádostí o dotaci postupovat dle §14p zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění a novým rozhodnutím jim zcela vyhovět.

 

Závazné termíny:

 • Termín „Realizace akce stanovená poskytovatelem“ – ukončení je termín pro předání díla, který účastník programu doloží předávacím protokolem o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání (v souladu se smlouvou o dílo, nejpozději však do 31. 12. 2021).

 

 • Termín „Financování projektu“ – ukončení je termín, po němž příjemce dotace nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů (v souladu se smlouvou o dílo, nejpozději však do 31. 5. 2022).

 

 • Termín „Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce“ – ukončení je termín, do kterého musí nejpozději žadatel předložit ministerstvu dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akce (nejpozději do 30. 6. 2022). Bližší informace viz Metodický pokyn k ZVA pro rok 2020.

 

Upozornění

Zákonem č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. bylo uloženo zveřejňování všech informací, které jsou rozhodné pro poskytování dotací, včetně dokumentů, kterými se při rozhodování o nich poskytovatel řídí. Z těchto důvodů jsou požadovány všechny dokumenty také v elektronické podobě. Zveřejnění informací a dokumentů na internetových stránkách zajišťuje dle výše uvedeného Ministerstvo financí.

Kontaktní osoby:

Ing. Marcela Frantiková: e-mail: Marcela.Frantikova@mmr_cz, tel: 224 864 032

 

 

Přílohy:

 • znění podprogramu Bytové domy bez bariér
 • Metodický pokyn k podprogramu Bytové domy bez bariér
 • Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020
 • kritéria pro výběr žádostí podprogramu Bytové domy bez bariér

 

Další podrobnosti naleznete na stránkách MMR pod odkazem:

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2020/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier

 

 

 

 

Nahoru