Přidat stránku pod názvem:

SBERBANK - základní informace + dotazník

Ve spolupráci s KZPS ČR (svaz je členem)  a SČMVD  zveřejňujeme touto cestou  zakladní informaci o postupu při žádosti o výplatu náhrad do pojištěné výše vkladů 100.000 EUR  (od 9. 3. 2022) a odkaz na dotazník, jehož cílem je získání celkového přehledu o pohledávkách a závazcích členů směrem ke SBERBANK.

Informace ve věci možného společného postupu členů KZPS ČR směrem k Sberbank CZ, a.s.

 

Jak jistě víte, ČNB zahájila kroky  odebrání  licence této bance, čemuž předcházelo zmrazení všech vkladů a zákaz nabízet jakékoli produkty. Jak jsme ujišťováni, v garančním fondu je nyní dostatek prostředků na to, aby byly rychle uspokojeny pohledávky klientů banky do ekvivalentu 100 tis. Euro. Řada firem má ale pohledávky přesahující tento limit, případně má pouze závazky (úvěrového typu), a nebo obojí. Z tohoto důvodu touto cestou žádáme o vyplnění krátkého dotazníku , který nám umožní získat celkový přehled o situaci členů KZPS ČR a zahájit příslušná jednání.

 

Vzhledem k rychlému vývoji žádáme o vyplnění do středy 9.3.2022 12:00 hod.

 

R ODKAZ NA DOTAZNÍK - https://forms.office.com/r/F76Qd0zXii.

 


 

Výplata náhrad do pojištěné výše vkladů 100.000 EUR bude zahájena 9.3.2022.

 

Výplaty budou probíhat prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. v době otvíracích hodin jednotlivých poboček po dobu tří let.

 

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému finančního trhu

 

Od okamžiku, kdy Garanční systém začne vyplácet náhrady pohledávek z vkladů prostřednictvím KB, a.s., si můžete svoji náhradu vyzvednout na přepážce určené k výplatě na Seznamu pobočekZde stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady. Výplaty právnickým osobám se budou realizovat pouze bezhotovostně

 

O výplatu náhrady lze zažádat i korespondenčně - více informací naleznete zde

 

Ekvivalent limitu 100 000 EUR pro náhradu vkladů přepočte Garanční systém podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den, tj. 28.2.2022. 

 

Výplata náhrad pro vybrané instituce, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků, např. obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři, bude probíhat od 21.3.2022. 

 

Výplata zvýšených náhrad pohledávek z vkladů (tj. náhrad za tzv. dočasně vysoké zůstatky dle § 41ea odst. 4 zákona o bankách) bude realizována na základě podaných žádostí oprávněných osob, které doloží nárok na zvýšenou náhradu příslušnými doklady a doručí žádost Garančnímu systému do 28.04.2022.

 

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZÍSKÁNÍ NÁHRADY 

 

  • Právnická osoba – výpis z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, ne starší než 3 měsíce (originál, úředně ověřenou kopii nebo elektronicky podepsaný) plus relevantní výpis z Evidence skutečných majitelů, a průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu). V případě částek vyšších než ekvivalent 15 000 EUR mohou být vyžadovány též doklady ke zjištění totožnosti skutečného majitele. Jako je jako je výpis z obchodního rejstříku, notářský zápis, výroční zpráva, knihu akcionářů nebo zakladatelskou listinu.
  • Fyzická osoba / občan – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu).
  • Fyzická osoba podnikatel / OSVČ  – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu) a výpis ze živnostenského rejstříku.
  • V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: https://www.garancnisystem.cz/FAQ-vyplata

Informace Sberbank CZ, a.s. zde.

Nahoru