Přidat stránku pod názvem:

SOS PANELOVÉ DOMY

Vyzýváme všechny organizace, vlastníky bytů, bytová družstva, jednotlivce, kteří se ztotožňují s dále uvedeným prohlášením, aby se k němu připojili.

V minulých dnech došlo k zastavení státní podpory na opravy panelových domů: 13. 8. programu Nový panel a 24. 8. programu Zelená úsporám. Považujeme oba tyto kroky za velmi negativní signál vůči obyvatelům 100 000 bytů v panelových domech, které zatím každoročně procházejí regenerací díky programu Panel. Dojde-li po deseti letech k jeho úplnému zastavení, bude to 300 tisíc obyvatel paneláků vnímat jako zprávu, že stát na ně přestal myslet a odmítá se nadále spolupodílet na nápravě stavu, který kdysi sám způsobil. Stavební průmysl je právě teď v nejhlubším propadu: zrušením programu Panel přijde toto odvětví v roce 2011 o investice ve výši 15 miliard Kč.

Pozitivní efekty programu Panel

 1. Program Panel přináší výrazný efekt národnímu hospodářství: 1miliarda dotací generuje investice ve výši 5 miliard, přičemž daňový výnos a úspora sociálních výdajů ze státní pokladny je o 600 milionů Kč vyšší než výdaj dotace.
 2. Program Panel se osvědčil jako správný nástroj, který pomáhá zvyšovat komplexnost, kvalitu a dlouhodobý efekt prováděných oprav. Motivační význam programu Panel navíc stále vzrůstá, protože vlastníci, kteří se dali snadno přesvědčit o správnosti revitalizace, opravy již v mnoha případech realizovali, a tak zbývají domy, kde rozhodnutí o opravách probíhá komplikovaně a bez státní podpory není prakticky myslitelné.
 3. Sociální aspekt programu Panel spočívá v tom, že přináší ročně 15 tisíc pracovních míst, a to převážně dělnických profesí, lokalizovaných hlavně do míst s vysokou nezaměstnaností.
 4. Program Panel se realizuje převážně v ekonomicky slabších regionech. Svými účinky brání vzniku problémových sídlištních lokalit s potenciálem novodobých ghett, jako například Chánov a Janov.
 5. Podmínky nastavené v programu Panel směřují k dosažení výrazných úspor energie - v průměru 40% díky komplexnímu pojetí opravy- pro dosažení dotace je třeba splnit požadavek na provedení minimálního souboru regeneračních kroků. Úspora bez komplexního přístupu vlastníka se pohybuje pouze okolo 20%. Nevyužitý potenciál úspor by tak mohl přijít nazmar.

Smysl pokračování podpory

Pokračování podpory revitalizace panelových domů má smysl z těchto důvodů:

 1. Podpora revitalizace bytových panelových domů ve formě nepřímých dotací se osvědčila a stát by v ní měl pokračovat. Jak bylo zjištěno v průzkumu PanelSCAN (viz http://www.sfrb.cz/), zbývá 45% panelových bytů, které opravou neprošly vůbec. K tomu je třeba připočíst dalších 20 % bytů, které byly opraveny pouze dílčím způsobem a komplexní opravu je u nich potřeba dokončit. U bytových nepanelových domů je míra zanedbanosti 88%. Celková potřeba investic představuje ještě 575 miliard Kč.
 2. Revitalizace je pro investora náročný a dlouhodobý proces, který trvá mnoho měsíců, někdy i roky. Do přípravy je nutno investovat nemalé prostředky. Zastavení státní podpory vyvolá zrušení mnoha projektů a tyto investice přijdou nazmar.
 3. Programy státní podpory směřované do revitalizace bytového fondu fungují jako regulátor kvality. Realizační firmy jsou nuceny dodržovat přísnější požadavky, než je na stavebním trhu obvyklé. Výsledkem je větší účinnost energeticky úsporných opatření a dlouhodobě funkční dílo bez vad a poruch.

Návrh řešení

Pokud není možné kvůli stavu veřejných financí pokračovat v dosavadní formě, navrhujeme náhradu jiným návratným nástrojem při zachování přínosů programu Panel: - charakter nepřímé podpory, který vede investora k větší zodpovědnosti - jasná a kontrolovatelná pravidla a požadavek na komplexnost oprav

Problematika panelových sídlišť se nesmí dlouhodobě zanedbávat ani podceňovat, jak je patrné i v zahraničí, například na Slovensku nebo ve Francii.
Žádáme příslušné státní instituce, ministerstva, státní fondy, zákonodárce, aby v krátké době přijali opatření, které zajistí pokračování podpory revitalizace panelových domů a které pomůže odvrátit hrozbu vzniku chátrajících panelových ghett.

Vyzýváme všechny organizace, vlastníky bytů, bytová družstva, jednotlivce, kteří se ztotožňují s tímto prohlášením, aby se k němu připojili

 • Dopisem na adresu CERPAD, o. s., Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4 (dopis ke stažení: ZDE
 • E-mailem: info@panelcentrum_cz
 • Prostřednictvím http://www.sospanelovedomy.cz/

Nahoru