Přidat stránku pod názvem:

Úhrada za užívání družstevního bytu po skončení nájemního poměru

Úhrada uživatele bytu po zániku nájmu - právní a ekonomické aspekty Podle § 714 občanského zákoníku (OZ) zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Nejčastěji k tomu dochází vyloučením člena kvůli neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu.

Podle § 712a OZ v období mezi skončením nájemního poměru a posledním dnem lhůty k vyklizení bytu mají pronajímatel a osoba, jejíž nájemní poměr skončil, práva a povinnosti v rozsahu odpovídajícím ustanovením § 687 až § 699 OZ, to znamená, mimo jiné, i povinnost nájemce platit nájemné. Z uvedeného ustanovení OZ lze dovodit, že platbu, kterou je osoba užívající byt po zrušení nájmu povinna vedle úhrad za služby platit, lze považovat za „nájemné“, a to se všemi souvislostmi z toho vyplývajícími:
a) výše platby odpovídá
- u bytu pořízeného podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby nájemnému regulovanému vyhláškou č. 85/1997 Sb.,
- u jiného družstevního bytu částce nájemného placeného za tento byt před zánikem nájmu (není-li s uživatelem dohodnuto jinak), kterou může družstvo jednostranně zvyšovat podle zákona č. 107/2006 Sb.,
b) při prodlení s platbou má družstvo nárok na poplatek z prodlení podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
c) výnos z této platby je osvobozen od daně z příjmů právnických osob, jde-li o byt pořízený podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby s nájemným regulovaným vyhláškou č. 85/1997 Sb.,
d) v družstvu, které je plátcem daně z přidané hodnoty, se jedná o plnění v rámci ekonomické činnosti družstva, které je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet a které se započítává do výpočtu koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně.

Nahoru