Přidat stránku pod názvem:

V USA vyhlásili říjen 2023 národním měsícem družstev.

Ministr zemědělství Spojených států amerických vyhlásil měsíc říjen 2023 národním měsícem družstev. Tímto prohlášením vládní administrativa Spojených států potvrzuje význam družstev pro ekonomiku USA. Položme si tedy otázku, jak je to v České republice.

Níže uvádíme originál  a "strojový" překlad textu:


UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Office of the Secretary

Washington, DC

20250

 

NATIONAL COOPERATIVE MONTH October 2023

 

By the Secretary of Agriculture of the United States of America

 

A PROCLAMATION

 

 WHEREAS the United States Department of Agriculture recognizes “Owning Our Identity” as the theme for National Cooperative Month 2023 as an acknowledgement of the cooperative business model’s distinctive ability to promote economic growth in an equitable, inclusive, local, and democratic manner;

 WHEREAS more than 30,000 cooperatives—including food, grocery, worker, retail, purchasing, utility, and financial cooperatives—account for more than 2 million jobs and generate more than $700 billion in annual revenue;

 WHEREAS more than 1,670 agricultural co-ops generate $300 billion in revenue for America’s farmers from nearly 10,000 locations of business;

 WHEREAS the cooperative model is sustainable and resilient as evidenced by the fact that 23 percent of agricultural co-ops are more than 100 years old, and 54 percent are more than 75 years old;

 WHEREAS rural electrical co-ops provide power to more than half of the Nation’s landmass and serve 42 million people, including 92 percent of persistent poverty counties;

 WHEREAS rural telecommunications co-ops help unlock new markets for rural businesses and improve education and health care services via the expansion of high-speed Internet; and WHEREAS the cooperative model can address the nation’s housing crisis by providing affordable housing through resident-owned communities, limited equity cooperatives, and other co-op models;

 WHEREAS the cooperative model can be central to building a food system that benefits the many and the most and enables small and mid-sized farmers, business owners, and rural communities to flourish;

 NOW, THEREFORE, in recognition of the unique and vital role that cooperatives play in improving economic opportunity and advancing equity in America, I, Thomas J. Vilsack, Secretary of Agriculture, do hereby proclaim October 2023 as National Cooperative Month. I encourage all Americans to learn more about cooperatives and celebrate cooperatives’ economic power with appropriate ceremonies and activities.

 IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this 3rd day of October 2023, the two-hundred forty-eighth year of the Independence of the United States of America.

 

 

                                                                                                         THOMAS J. VILSACK

                                                                                                                    Secretary

 

 


 

Strojový překlad:

SPOJENÉ STÁTY

ODBOR ZEMĚDĚLSTVÍ

Kancelář tajemníka

Washington DC

20250

 

NÁRODNÍ KOPERATIVNÍ MĚSÍC  říjen 2023

 

Ministr zemědělství Spojených států amerických

 

PROKLAMACE

   VZHLEDEM K TOMU, že Ministerstvo zemědělství Spojených států amerických uznává „Owning Our Identity“ jako téma pro Národní měsíc družstev 2023 jako uznání jedinečné schopnosti družstevního obchodního modelu podporovat hospodářský růst spravedlivým, inkluzivním, místním a demokratickým způsobem;

 VZHLEDEM K TOMU, že více než 30 000 družstev – včetně potravinářských, potravinářských, dělnických, maloobchodních, nákupních, veřejných a finančních družstev – tvoří více než 2 miliony pracovních míst a generují více než 700 miliard USD ročního příjmu;

 VZHLEDEM K TOMU, že více než 1 670 zemědělských družstev generuje americkým farmářům příjmy ve výši 300 miliard dolarů z téměř 10 000 obchodních míst;

 VZHLEDEM K TOMU, že družstevní model je udržitelný a odolný, o čemž svědčí skutečnost, že 23 procent zemědělských družstev je starších 100 let a 54 procent je starších než 75 let;

 VZHLEDEM K TOMU, že venkovská elektrická družstva poskytují elektřinu více než polovině rozlohy země a slouží 42 milionům lidí, včetně 92 procent krajů s přetrvávající chudobou;

 VZHLEDEM K TOMU, že venkovská telekomunikační družstva pomáhají otevřít nové trhy pro venkovské podniky a zlepšit služby vzdělávání a zdravotní péče prostřednictvím rozšíření vysokorychlostního internetu; a VZHLEDEM K TOMU, že družstevní model může řešit národní bytovou krizi poskytováním dostupného bydlení prostřednictvím komunit vlastněných rezidenty, družstev s omezeným kapitálem a dalších družstevních modelů;

 VZHLEDEM K TOMU, že družstevní model může být ústředním bodem budování potravinového systému, který je prospěšný pro mnohé a nejvíce a umožňuje malým a středním zemědělcům, majitelům podniků a venkovským komunitám vzkvétat;

 NYNÍ PROTO, jako uznání jedinečné a zásadní role, kterou družstva hrají při zlepšování ekonomických příležitostí a prosazování vlastního kapitálu v Americe, já, Thomas J. Vilsack, ministr zemědělství, tímto vyhlašuji říjen 2023 národním měsícem družstev. Vyzývám všechny Američany, aby se dozvěděli více o družstvech a oslavili ekonomickou sílu družstev vhodnými ceremoniemi a aktivitami.

 NA DŮKAZ ČEHOŽ jsem tímto podal ruku 3. října 2023, dvě stě čtyřicátého osmého roku nezávislosti Spojených států amerických.

 

 

 

                                                                                                          THOMAS J. VILSACK

                                                                                                                     Tajemník

Nahoru